Aktualności

Kiedy dochodzi do podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową?

Uchwały właścicieli lokali są formą decydowania o nieruchomości wspólnej przez ogół właścicieli. Mogą dotyczyć wielu kwestii, gdyż są niezbędne do dokonania przez zarząd czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd, do których można zaliczyć na przykład udzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty, przyjęcie rocznego planu gospodarczego, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu czy dokonanie podziału nieruchomości wspólnej. Kwestia […]

Kiedy dochodzi do podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową? Read More »

blank

Czy można się rozwieźć zdalnie?

Rozprawy zdalne stały się obecnie bardzo powszechne, co niewątpliwie stanowi ułatwienie dla stron, świadków i pełnomocników. Ogranicza to koszty prowadzenia spraw sądowych ze względu na to, że nie jest konieczne ponoszenie kosztów dojazdu, a także istnieje mniejsze ryzyko wniosków o zmianę terminu z uwagi na brak możliwości dojazdu do sądu w dniu wyznaczonego posiedzenia (np.

Czy można się rozwieźć zdalnie? Read More »

blank

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym W Polsce większość małżeństw pozostaje w ustroju wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) udziały w majątku wspólnym są równe. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do żądania połowy majątku wspólnego po ustaniu wspólności, np. na skutek orzeczenia rozwodu. Zasadniczo na

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym Read More »

blank

Nowe obowiązki dla hoteli i aparthoteli

Nowelizacja ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która weszła w życie 15 lutego 2024 roku, nakłada nowe obowiązki, między innymi na podmioty prowadzące miejsca zakwaterowania zbiorowego. Do takich podmiotów zaliczymy nie tylko hotelarzy, ale i osoby prowadzące tzw. aparthotele. Jeżeli więc wynajmą Państwo krótkoterminowo mieszkanie czy apartament,

Nowe obowiązki dla hoteli i aparthoteli Read More »

blank

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki

Zgodnie z brzmieniem przepisów ordynacji podatkowej, za zobowiązania spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna) w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu oraz wskazane w ustawie osoby trzecie. Czy do tego katalogu można zaliczyć prokurenta spółki?

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki Read More »

blank

Zawezwanie do próby ugodowej – sposób na zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Od prawie dwóch lat wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa terminu przedawnienia roszczeń, co było szczególnie korzystne dla wierzycieli, a w konsekwencji nadużywane. Wierzyciele często nie składali wniosków po to, aby zawrzeć ugody, a tylko po to, aby przerwać bieg terminu przedawnienia, a takie wnioski ponawiali, co spotkało się z krytyką sądów, które

Zawezwanie do próby ugodowej – sposób na zawieszenie biegu terminu przedawnienia Read More »

blank

Finansowanie szkolenia dla Pracownika

Pracownik zwrócił się do Ciebie z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych lub widzisz potencjał pracownika na innym stanowisku, w związku z czym chciałbyś zaproponować mu możliwość sfinansowania szkolenia, lecz obawiasz się, że po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu nowych kwalifikacji pracownik poszuka sobie nowego pracodawcy? W takiej sytuacji masz możliwość podpisania

Finansowanie szkolenia dla Pracownika Read More »

blank

E-doręczenia dla przedsiębiorców

Doręczenia elektroniczne mają w najbliższym czasie stać się standardem w komunikacji z organami władzy publicznej. Na ten moment jednak znajdujemy się w „okresie przejściowym”, charakteryzującym się pewną dozą chaosu wynikającą z częstych przesunięć terminów i zmian obowiązujących przepisów, dlatego też w niniejszym wpisie zawarte zostały najważniejsze terminy i informacje dotyczące przedsiębiorców, obowiązujące na dzień 29

E-doręczenia dla przedsiębiorców Read More »

blank

Rozprawy zdalne

Jeszcze kilka lat temu nie było dopuszczalne przeprowadzenie rozprawy on-line. Przepisy przewidywały wprawdzie możliwość rozprawy w formie wideokonferencji, ale była ona prowadzona w budynkach sądowych i polegała na tym, że transmitowano obraz i dźwięk z jednego sądu do innego sądu. Taki sposób wykorzystywano do słuchania świadków. Z czasem jednak została wprowadzona możliwość słuchania świadków na

Rozprawy zdalne Read More »

blank

Złagodzenie zasad zasiedzenia gospodarstw rolnych

W dniu 5 października 2023 roku, na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, weszły w życie istotne zmiany dotyczące zasad zasiedzenia nieruchomości rolnych. Najważniejszą zmianą jest uchylenie art. 172 § 3 kodeksu cywilnego. Przed 5 października, aby zasiedzieć nieruchomość rolną

Złagodzenie zasad zasiedzenia gospodarstw rolnych Read More »

Call Now Button