Aktualności

15 października – ostatni dzień na założenie sprawozdania finansowego w KRS

Zgodnie z art. 69 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których …

15 października – ostatni dzień na założenie sprawozdania finansowego w KRS Read More »

blank

Schematy podatkowe – co to takiego?

Instytucja schematów podatkowych została wprowadzona do polskiego systemu prawa 1 stycznia 2019 roku i jest następstwem powstania regulacji unijnych – Dyrektywy Rady UE 2018/822 z 25 maja 2018 roku.

blank

Zeznania świadka na piśmie

Ostatnio dosyć często (zdaniem niektórych wręcz zbyt często) sądy sięgają po możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie. Co ciekawe, zmiana kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca taką możliwość nie pojawiła się w związku z COVID-19, lecz została wprowadzona w dniu 7 listopada 2019 roku na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy …

Zeznania świadka na piśmie Read More »

blank

Darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i jako takie może zostać zbyte. Czynność prawna, która przenosi przedsiębiorstwo, może mieć zarówno charakter odpłatny (np. sprzedaż), jak i charakter nieodpłatny (np. darowizna). Do nieodpłatnego zbycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny bardzo często dochodzi pomiędzy małżonkami. Jeśli zaś chodzi o kwestie podatkowe, …

Darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami Read More »

blank

Klauzula drag along

Prawo pociągnięcia, bo tak tłumaczony jest zwrot drag along right, jest obok klauzuli tag along, o której pisaliśmy już wcześniej, instrumentem służącym ujednoliceniu i skoordynowaniu działań wspólników spółki, mającym na celu zbycie udziałów spółki zewnętrznemu inwestorowi.

blank

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Uchwałą z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 67/19 Sąd Najwyższy, rozstrzygając istotne zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, uznał, że art. 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w art. 143 …

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Read More »

blank

Klauzula tag along

Zwrot tag along right pochodzi z angielskiego języka prawniczego i oznacza prawo przyłączenia się. Jest to również nazwa klauzuli umownej, która jest coraz częściej wykorzystywana w umowach inwestycyjnych oraz umowach spółek kapitałowych. Zanim jednak zdecydują się Państwo na jej zamieszczenie w treści umowy należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania, co to za klauzula i czyje …

Klauzula tag along Read More »

blank

Apelacja i co dalej?

Postępowanie cywilne ma na celu rozpoznanie sprawy cywilnej poprzez wydanie orzeczenia rozstrzygającego zaistniały między stronami spór. Co do zasady, sąd rozpoznający sprawę cywilną powinien prowadzić postępowanie możliwie wnikliwie i starannie. Zdarza się jednak, iż orzeczenie sądowe może okazać się błędne. Instrumentem pozwalającym na możliwość skontrolowania orzeczenia sądowego wydanego przez sąd I instancji i zastąpienie go …

Apelacja i co dalej? Read More »

Call Now Button