blank
Dostarczamy efektywne rozwiązania

Profesjonalne usługi prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Stępień została założona po wielu latach doświadczeń w pracy z przedsiębiorcami z różnych branż, a także z osobami fizycznymi, szukającymi optymalnych rozwiązań w kluczowych dla nich sprawach życiowych. Wykorzystując te doświadczenia, dążymy do przeanalizowania całej sytuacji i wypracowania najlepszych rozwiązań nie tylko pod kątem prawnym. Te założenia towarzyszą nam także wówczas, gdy reprezentujemy klientów w procesach i sporach sądowych.

blank

- Anna Stępień

Doktor nauk prawnych,
Radca prawny

W pracy z przedsiębiorcami stawiamy na konieczność dostosowywania się do zmieniającego świata i uwzględniania tego, co dzieje się na rynku. Staramy się wspierać rozwój i szukamy wyjścia nawet z sytuacji kryzysowych. Zajmujemy się zarówno obsługą prawną konkretnych transakcji, jak i związaną z bieżącą działalnością.

Współpracując z osobami fizycznymi stawiamy przede wszystkim na dyskrecję, patrzenie na różne aspekty danych rozwiązań oraz relacje międzyludzkie i ich przyszłość. Chcemy, aby wygrana nie była tylko dana sprawa, ale jak najmniej ucierpiały na tym relacje osobiste, których sprawy prawne często dotykają.  

blank

Zakres działalności naszej kancelarii

Najnowsze informacje na blogu

Odpowiadając na tak zadane pytanie, które często zadają klienci kancelarii, w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż zarówno zadatek, jak i

Zgodnie z badanami przeprowadzonymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce rocznie około 65 tys. małżeństw rozwiązuje się przez rozwód, a średni staż w małżeństwie wynosi 14 lat.

W obecnych czasach wiele par decyduje się na rozwiązanie małżeństwa i rozpoczęcie nowego życia. W sytuacji, gdy strony nie miały

Żyjemy szybko, tydzień mija za tygodniem. Dom, praca, dom. Często nie myślimy o sprawach związanych z naszym majątkiem oraz o

Nie zawsze otrzymanie spadku jest równoznaczne z powiększeniem majątku spadkobiercy. Często zdarza się tak, że spadkobierca oprócz korzyści dziedziczy również

Najpowszechniej występującym w Polsce małżeńskim ustrojem majątkowym jest wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy prawa między małżonkami z chwilą zawarcia

Z uwagi na zmiany podatkowe dotyczące spółek komandytowych niektórzy wspólnicy podejmują decyzję o zakończeniu działalności spółki i podejmują jednomyślną uchwałę

Zakaz handlu w niedzielę i święta został wprowadzony ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, uchwaloną 10 stycznia 2018 roku.

Nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 19 września 2021 r., wprowadzona zastała możliwość żądania przez najbliższą rodzinę osoby

Już od 17 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019

W dniu 20 maja 2021 roku uchwalono ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Zacznie ona zasadniczo obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Wydawałoby się, że sąd nie ma takiej możliwości, bo ma być przecież bezstronny. Tymczasem już od prawie dwóch lat obowiązuje przepis art. 1561 k.p.c.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zakresem zmian objęto regulację dotyczącą prawa spadkowego. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt w IV kwartale 2021 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się prosta spółka akcyjna (PSA).

Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku rozwiodło się ponad 50 tysięcy małżeństw. Natomiast zdrada małżeńska obok niezgodności charakterów stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód.

Miło nam poinformować, że w marcu 2021 roku radca prawny dr Anna Stępień będzie prowadziła zajęcia z prawa rodzinnego dla

Nazwisko pełni istotną rolę w życiu każdego człowieka bowiem indywidualizuje i identyfikuje osobę fizyczną zarówno w stosunkach osobistych, jak i

Prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi instrument prawa korporacyjnego, pozwalający na bezpośrednią ochronę interesów spółki i jej wspólników. Przedmiotowe uprawnienia zostały uregulowane w art. 249 Kodeksu spółek handlowych.

Nawiązując do poprzedniego wpisu, istotę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r.

Dosyć często klienci zwracający się do kancelarii o pomoc w dochodzeniu roszczeń ze zdziwieniem i radością przyjmują informację, że mogę domagać się wyższych odsetek aniżeli odsetki ustawowe za opóźnienie.

Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Na skutek panującej pandemii koronawirusa mnóstwo osób znalazło się ciężkiej sytuacji życiowej, w tym również majątkowej. Niestety coraz powszechniejszym zjawiskiem stała się utrata pracy, czy innych źródeł utrzymania lub znaczne obniżenie wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Zgodnie z art. 69 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Kierownik jednostki składa we właściwym

Instytucja schematów podatkowych została wprowadzona do polskiego systemu prawa 1 stycznia 2019 roku i jest następstwem powstania regulacji unijnych – Dyrektywy Rady UE 2018/822 z 25 maja 2018 roku.

Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych uprawnień i obowiązków pracowniczych. Ma służyć regeneracji sił utraconych w toku pracy.

Ostatnio dosyć często (zdaniem niektórych wręcz zbyt często) sądy sięgają po możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie. Co ciekawe,

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i jako takie może zostać zbyte. Czynność

Prawo pociągnięcia, bo tak tłumaczony jest zwrot drag along right, jest obok klauzuli tag along, o której pisaliśmy już wcześniej, instrumentem służącym ujednoliceniu i skoordynowaniu działań wspólników spółki, mającym na celu zbycie udziałów spółki zewnętrznemu inwestorowi.

Uchwałą z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 67/19 Sąd Najwyższy, rozstrzygając istotne zagadnienie

Zwrot tag along right pochodzi z angielskiego języka prawniczego i oznacza prawo przyłączenia się. Jest to również nazwa klauzuli umownej,

Postępowanie cywilne ma na celu rozpoznanie sprawy cywilnej poprzez wydanie orzeczenia rozstrzygającego zaistniały między stronami spór. Co do zasady, sąd

Od wielu lat spółki komandytowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem na polskim rynku. W 2019 roku było w Polsce już

Co oznacza ten tajemniczy skrót i dlaczego to ważna data? CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest systemem, w którym

Po chwilowym spowolnieniu w okresie największych obostrzeń ze względu na COVID-19 do kancelarii zaczęli zgłaszać się klienci z pytaniami odnoszącymi się do spółki komandytowej

Z dniem 31 marca 2020 roku wprowadzona została nowelizacja przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie wprowadzonej w dniu 3 września

Izolacja związana z COVID-19 nie wpłynęła zbyt dobrze nie tylko na gospodarkę, ale także na małżeństwa. Wielu małżonków po raz

blank

Potrzebujesz porady?
Zapraszamy do konsultacji!

    Call Now Button