POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

Realizując obowiązek wynikający z tego Rozporządzenia, publikujemy informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Poniżej, wskazujemy informacje zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 15 RODO, przy czym Administrator danych zastrzega sobie możliwość sprostowania lub uzupełnienia informacji.

 

 1. Polityka Prywatności:

Polityka Prywatności jest dokumentem, który zawiera informację o tym, jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie są zbierane przez Kancelarię Radcy Prawnego Anny Stępień, a także wskazuje Administratora Danych Osobowych. Niniejszy dokument, czyni zadość wymaganiom przewidzianym przepisami obowiązującego prawa, z zakresu ochrony przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Stępień z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 71 lok. 79, 80-748 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:
5842448809, REGON: 220265745, która przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą [dalej: Kancelaria].

Administrator dokłada wszelkiej staranności, by zapewnić należytą ochronę interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, dane osobowe są przetwarzane w konkretnych i uzasadnionych celach, prawidłowe i w miarę potrzeby uaktualniane, przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów ich przetwarzania. Dane osobowe, są przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo.

 

 1. Cel i podstawy przetwarzania:

Administrator, gromadzi i przetwarza dane osobowe, w celu realizacji wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, w szczególności w celu świadczenia pomocy prawnej, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych, występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, a także w związku z funkcjonowaniem Kancelarii tj. obiegiem korespondencji, wystawianiem rachunków i/lub faktur VAT, spełnianiem wymogów przewidzianych przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości, przechowywaniem dokumentacji księgowej, podatkowej oraz archiwizacji akt.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową wykonania czynności, gdy realizacja czynności jest uzależniona od posiadania przez Administratora określonego zakresu danych osobowych.

Prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora, pozwalającym na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń przysługujących Administratorowi.

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 1. imię i nazwisko;

 2. numer PESEL;

 3. adres korespondencyjny;

 4. dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail;

 5. numer rachunku bankowego;

 6. dane finansowe, w tym dane o stanie majątkowym, powziętych pożyczkach, przyznanych liniach kredytowych, ustanowionych hipotekach, przeprowadzonych transakcjach itp.;

 7. dane dotyczące powstałych zobowiązań oraz wydatków;

 8. informacje wskazane w zawartych umowach, kontaktach, porozumieniach i ugodach;

 9. dane wynikające z przyznanych zezwoleń, licencji, koncesji itp.;

 10. szczegóły dotyczące życia osobistego, w tym dane dotyczące wyglądu, prywatnych zwyczajów, nałogów, stylu życia, pełnionych funkcji zawodowych i społecznych itp.;

 11. dane medyczne, w tym dane dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego;

 12. dane dotyczące podróży oraz przemieszczania się;

 13. dane dotyczące przebiegu kariery zawodowej, a tym aktualne zatrudnienie i poziom wynagrodzenia;

 14. dane dotyczące stanu cywilnego oraz historię małżeństwa;

 15. szczegóły dotyczące członków rodziny lub domowników;

 16. informacje prawne dotyczące wydanych orzeczeń, decyzji itp.;

 17. informacje dotyczące działań sądowych;

 18. nagrania, fotografie itp.

Informacje o danych osobowych Administrator pozyskuje tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia pomocy prawnej na jak najwyższym poziomie. Informacje pochodzą bezpośrednio od klientów i kontrahentów Kancelarii, a także z dokumentacji przekazanej przez organy administracji, sąd, prokuraturę, komornika, notariusza lub doradcę podatkowego.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych:

 1. Administrator, nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. Administrator, może przekazywać dane podmiotom zewnętrznym – z którymi współpracuje, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmiotom świadczącym usługi z zakresu rachunkowości, dostawcom oprogramowania).

 3. Administrator, może przekazywać dane osobowe w zakresie, w jakim jest zobowiązany do ich udostępnienia stronom, uczestnikom postępowań oraz ich pełnomocnikom.

 4. Administrator, może przekazywać dane osobowe w zakresie, w jakim jest zobowiązany do ich udostępnienia organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, komornikom, notariuszom, doradcom podatkowym, policji.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, do chwili zakończenia zawartych umów, a następnie do chwili upływu okresów wskazanych w tych umowach, w tym okresów potrzebnych do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych wynika z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych i wynosi on 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone przez radców prawnych, w ramach wykonywania ich zawodu.

 

 1. Profilowanie:

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania.

 

 1. Uprawnienia osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane:

Osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane ma w każdym czasie prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

 2. do sprostowania swoich danych oraz żądania ich poprawienia (art. 16 RODO);

 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO);

 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – każda osoba, której dane są przetwarzane może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, bądź też wykonywania wyłącznie uzgodnionego z Panią/Panem działań (art. 18 RODO);

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO);

 7. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody), przy czym Administrator może przetwarzać dane osobowe, pomimo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do (art. 7 RODO):

 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym czy też w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 RODO stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego, tajemnicy związanej z udzielaniem pomocy prawnej. Ponadto, zgodnie z powyżej wspomnianą ustawą, przepisu art. 21 ust. 1 RODO, nie stosuje się, w przypadku danych osobowych uzyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

 

 1. Pliki Cookies:

 1. Kancelaria, w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, stosuje pliki cookies. Korzystanie z każdej witryny, której Administratorem jest Kancelaria Radcy Prawnego Anny Stępień z siedzibą w Gdańsku, wymaga akceptacji plików cookies, jednakże w każdym momencie istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki.

 2. Odrzucenie plików cookies może znacznie utrudnić, bądź nawet uniemożliwić korzystanie z witryny, należącej do Administratora.

 3. Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniach, z których odwiedzane są witryny internetowe. Stosowane są najczęściej do usprawnienia działania strony czy też zbierania danych statystycznych.

 4. Witryny Administratora używają dwóch rodzajów plików cookies:

 1. sesyjnych – są przechowywane na urządzeniu, z którego odwiedzono witrynę, do czasu jej opuszczenia lub wyłączenia przeglądarki;

 2. stałych – są przechowywane w przeglądarce do czasu ich usunięcia, przez odwiedzjącego witrynę bądź przez czas z góry określony w pliku cookies.

 1. Administrator może dokonywać zmian w zakresie stosowania polityki plików cookies. Wszelkie zmiany Administrator komunikuje w sposób dostateczny i zrozumiały.

 2. W przypadku, gdy odwiedzający witrynę internetową nie wyraża zgody, na odbieranie i zapisywanie informacji w plikach cookies, może za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, zmienić zasady dotyczące plików cookies.

 3. Instrukcje ustawień plików cookies poszczególnych przeglądarek z których odwiedzana jest witryna Administratora:

 1. Przeglądarka Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 3. Przeglądarka Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

 1. Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 2. Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042.
 1. Postanowienia końcowe:

 1. Administrator wdraża niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danym osobowym.

 2. Dane osobowe Administrator, zbiera tylko w niezbędnym zakresie i usuwa je od razu po ustaniu podstawy prawnej przetwarzania.

 3. Niniejsze Polityki są aktualizowane w oparciu o zmianę stanu faktycznego i prawnego. Wszelkie zmiany są publikowane przez Administratora bez zbędnej zwłoki.

Call Now Button