Jak rozwiązać spór z pomocą mediatora

Spory, których nie udaje się stronom rozwiązać samodzielnie, najczęściej kończą się w sądzie. Istnieje jednak sposób, który pozwala zakończyć spór bez konieczności prowadzenia długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego – jest to mediacja.

Czym jest i jak wygląda mediacja?

Mediacja jest metodą, w której rozwiązuje się spory z pomocą mediatora – osoby neutralnej i bezstronnej, której zadaniem jest pomóc stronom we wzajemnej komunikacji i wypracowaniu kompromisu. Ma ona charakter poufny i dobrowolny, a jej celem nie jest ustalenie, która ze stron ma rację, a zapewnienie stronom warunków, które umożliwią im osiągniecie dobrowolnego porozumienia bez narzucania jakiegokolwiek rozwiązania.

Można wyróżnić następujące zasady mediacji:

– dobrowolności (na strony nie wolno wywierać jakiejkolwiek presji, mogą one zrezygnować na każdym etapie),

– bezstronności (strony mają równe prawa, są jednakowo traktowane),

– poufności (nieujawnianie informacji pozyskanych w trakcie mediacji),

– neutralności mediatora (nie może proponować konkretnych rozwiązań),

– szybkości i efektywności postępowania.

Strony wybierają osobę mediatora wspólnie. Na pierwszym spotkaniu strony wspólnie prezentują swoje stanowiska i punkty sporne. Następnie mediator spotyka się indywidualnie z każdą ze stron i stara się znaleźć alternatywne rozwiązania poprzez zbliżenie stanowisk stron. Trwa to tak długo, dopóki strony są skłonne współpracować, a mediator widzi możliwość polubownego rozwiązania sporu. Na końcowym spotkaniu strony zawierają ugodę.

Jak wygląda mediacja w sądzie?

Mediację można rozpocząć również po wszczęciu postępowania sądowego. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, a strona w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia/doręczenia jej decyzji sądu może nie wyrazić na nią zgody.

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediator, strony i wszyscy uczestnicy postępowania mediacyjnego są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedziały się w związku z prowadzoną mediacją. Bezskuteczne jest również powoływanie się w toku dalszego postępowania przed sądem na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w toku postępowania mediacyjnego.

Jakie sprawy powinny być przedmiotem mediacji?

Mediacje można prowadzić w każdej sprawie. Można je również poprzedzić spotkaniem pojednawczym z udziałem pełnomocnika jednej lub obu stron. Z uwagi na dobro rodziny i małoletnich dzieci są one szczególnie wskazane w przypadku rozwodu, spraw o alimenty czy podziału majątku wspólnego. Aby uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu, zachęcamy do podjęcia prób polubownego rozwiązania sporu. Radca prawny Anna Stępień ma na koncie wiele spraw, które udało się zakończyć zawarciem przez strony ugody. Wśród tych spraw są zarówno sprawy dotyczące podziału majątku byłych małżonków, jak i sprawy gospodarcze.
Call Now Button