Korzystny dla właścicieli mieszkań Wyrok WSA

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022 roku pomieszczenia przynależne, tj. piwnice, komórki lokatorskie, strych, powinny być uwzględnione w zaświadczeniu o samodzielności lokalu. Orzeczenie to jest odpowiedzią na skargę wniesioną przez Annę P., której starosta odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego wraz ze wskazaniem przynależnego do niej pomieszczenia (komórka lokatorska), gdyż w jego ocenie nabycie takiego pomieszczenia nie oznacza konieczności ponownego stwierdzenia samodzielności lokalu.

Stanowisko starosty podzielił organ odwoławczy, który uznał, że zaświadczenie o samodzielności lokalu nie może zawierać wskazania pomieszczeń przynależnych do lokalu. Pani Anna P. skierowała więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w swoim orzeczeniu (VII SA/Wa 861/22) wskazał, że skoro pomieszczenia przynależne, zgodnie z art. 2 ustawy o własności lokali, stanowią część składową lokalu mieszkalnego i wpływają na wysokość związanego z lokalem udziału w nieruchomości wspólnej, to w sytuacji, gdy zmieni się stan przynależności do lokalu, właściciel lokalu może wystąpić do właściwego organu o wydanie zaświadczenia stwierdzającego odrębność lokalu wraz ze wskazaniem przynależnych do niego pomieszczeń.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest „wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych”. „Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż” (art. 2 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy). Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że pomieszczenia przynależne są częścią składową lokalu mieszkalnego. W związku z tym osoba uprawniona, w przypadku zmiany przynależności będących częścią składową lokalu, może wystąpić do starosty o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu wraz ze wskazaniem przynależnych do niego pomieszczeń.

Call Now Button