Odszkodowanie za bezprawne wykluczenie z przetargu

Korzystne orzeczenie TSUE dla firm bezprawnie wykluczonych z przetargu

Wskazane orzeczenie zapadło na kanwie sprawy, w której wykluczono jedno z przedsiębiorstw z udziału w przetargu z uwagi na fakt, że nie spełniało ono określonych wymogów. Następnie, sąd krajowy uchylił to rozstrzygnięcie uznając, że wskazane w wykluczeniu okoliczności nie zaszły. W międzyczasie przetarg został jednak rozstrzygnięty i umowę na wykonanie prac podpisała inna firma, w związku z czym wykluczone przedsiębiorstwo wniosło do sądu powództwo o odszkodowanie z tytułu szkody, jaką poniosło w wyniku wykluczenia go z postępowania. Sąd rozpoznając sprawę postanowił zwrócić się do TSUE z pytaniem dotyczącym zakresu stosowania dyrektywy w sprawie środków odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie
C-547/22 wskazał, iż dyrektywa w sprawie środków odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyznania odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku na skutek naruszenia prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych. Podkreślono także, że dyrektywa dotyczy „każdego rodzaju szkody poniesionej przez te osoby, w tym szkody wynikającej z utraty szansy udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia1. Trybunał także wyraźnie wskazał, iż „o ile szkoda, jako taka, może wynikać z nieuzyskania zamówienia publicznego i urzeczywistnić się jako utracona korzyść, o tyle oferent, który został bezprawnie wykluczony, może również ponieść odrębną szkodę, która odpowiada utraconej możliwości wzięcia udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu jego uzyskania.”2

Z uwagi na fakt, że przepisy krajowe nie mogą być mniej korzystne niż zapisy dyrektywy, powyższe orzeczenie jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorców bezzasadnie wykluczonych z przetargu.

Call Now Button