Podział majątku wspólnego w przypadku jego trwonienia przez jednego z małżonków

W dniu 14 maja 2024 roku Sąd Najwyższy podjął w składzie 7 sędziów uchwałę rozstrzygającą przedstawione mu zagadnienie prawne dotyczące czynności, które sąd podejmuje z urzędu w sprawie o podział majątku wspólnego.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, „w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami (art. 567 § 1 i 3 w zw. z art. 684 k.p.c.) sąd z urzędu rozstrzyga także o roszczeniach wynikających z nieusprawiedliwionego rozporządzenia składnikami majątku wspólnego przez jednego z małżonków na własne potrzeby przed ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej”. Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden z małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej trwoni majątek wspólny, sąd z urzędu, a więc bez wniosku stron orzeka o zwrocie dokonanych przez niego wydatków. Jak wskazano w uzasadnieniu ww. uchwały, takie działanie sądu z urzędu ma na celu ochronę interesu strony pokrzywdzonej działaniem małżonka.

Przytoczona uchwała jest niewątpliwie korzystna dla pokrzywdzonego małżonka, który nie musi występować w stosunku do małżonka trwoniącego majątek z odrębnym roszczeniem odszkodowawczym.

Call Now Button