Zakończenie działalności spółki komandytowej

Z uwagi na zmiany podatkowe dotyczące spółek komandytowych niektórzy wspólnicy podejmują decyzję o zakończeniu działalności spółki i podejmują jednomyślną uchwałę o jej rozwiązaniu. W takim przypadku rozwiązanie spółki może nastąpić po przeprowadzeniu likwidacji lub bez jej przeprowadzania.

Pierwszy wariant jest nieco trudniejszy. Kodeks spółek handlowych nie zawiera w swej treści przepisu, który wprost regulowałby kwestię likwidacji spółki komandytowej i w tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy o spółce jawnej. Sposób ten jest bardziej skomplikowany, ponieważ likwidacja spółki wymaga powołania likwidatorów, którymi mogą być wszyscy wspólnicy lub tylko wybrani spośród nich, jak również osoby powołane spoza grona wspólników. Likwidatorzy mają obowiązek zgłosić otwarcie likwidacji do KRS wraz z informacją o osobach likwidatorów, zakończyć bieżące sprawy spółki, ściągnąć wierzytelności, wykonać zobowiązania i upłynnić jej majątek. Rozwiązując spółkę wspólnicy powinni powziąć uchwałę o wyznaczeniu osoby zobowiązanej do przechowywania ksiąg i dokumentów spółki. Istotną kwestią jest obowiązek posługiwania się w czasie likwidacji oznaczeniem „w likwidacji” we wszelkich stosunkach z udziałem spółki. Co ważne, przy procedurze rozwiązania spółki komandytowej poprzez przeprowadzenie likwidacji istnieje obowiązek sporządzenia bilansu na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. Po zakończeniu procesu likwidacji, likwidatorzy składają wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru i tym samym spółka komandytowa rozwiązuje się po uprawomocnieniu się postanowienia o wykreśleniu z rejestru.

Drugim sposobem rozwiązania spółki komandytowej jest zakończenie jej działalności bez przeprowadzenia likwidacji. Jest to sposób znacznie szybszy i mniej wymagający, gdyż nie zawiera szeregu obowiązków, które trzeba wypełnić przy procedurze likwidacji. Nie w każdym przypadku możliwe jest takie zakończenie działalności. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy wszyscy wspólnicy na to się zgadzają, a umowa spółki dopuszcza taki sposób zakończenia działalności spółki. W przypadku tego sposobu zakończenia działalności wspólnicy zachowują swe prawa w zakresie reprezentacji spółki oraz sami podejmują działania dotyczące interesów i majątku spółki. Przy takim sposobie rozwiązania spółki komandytowej nie ma obowiązku sporządzania bilansu, a także obowiązku ujawnienia procedury zakończenia działalności spółki w stosunkach zewnętrznych. Spółka komandytowa przy zastosowaniu tego wariantu, analogicznie jak przy procedurze likwidacji rozwiązuje się po uprawomocnieniu się postanowienia o wykreśleniu spółki z rejestru.

Wybór sposobu rozwiązania spółki komandytowej powinien być uzależniony od szeregu indywidualnych czynników dotyczących danej spółki. W związku z czym, jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informację zapraszamy do kontaktu.

Call Now Button