Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Dnia 13 października 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która wprowadziła szereg zmian, między innymi dotyczących sposobu obliczania kadencji członków zarządu, protokołowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy rodzaju przestępstw, których popełnienie wiąże się z zakazem pełnienia funkcji takich jak członek organu, likwidator lub prokurent spółki.

Zmiana sposobu obliczania kadencji członków zarządu

Do czasu wprowadzenia nowelizacji, w doktrynie istniały dwie dominujące koncepcje obliczania kadencji członków zarządu, powołanych na czas dłuższy niż rok, dotyczące spółki z.o.o. oraz w spółki akcyjnej: koncepcja redukcyjna oraz prolongacyjna.

Pierwsza z nich zakładała, że kadencję członka zarządu powinno się obliczać w latach od chwili jego powołania. Zgodnie z tymi założeniami, jeśli członek zarządu został powołany na dwuletnią kadencję na przykład 12 czerwca 2017 r., to pełnił on swoją funkcję przez dwa kolejne lata od dnia powołania, a więc do 2019 r. Jego mandat wygasał w dniu odbycia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w 2019 r., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Z kolei zgodnie z koncepcją prolongacyjną, kadencję członka zarządu należy obliczać według pełnych lat obrotowych. Oznaczało to, że jeśli członek zarządu został powołany na dwuletnią kadencję 12 czerwca 2017 r., to swoją funkcję pełnił przez dwa kolejne lata obrotowe. Zakładając, że rok obrotowy pokrywał się w spółce z rokiem kalendarzowym, pełne lata obrotowe to rok 2018 i 2019. Z uwagi na fakt, iż członek zarządu pełnił swoją funkcję aż do dnia, w którym zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2019 rok, co de facto mogło mieć miejsce dopiero w 2020 roku, kadencja członka zarządu trwała dłużej niż w przypadku ustalenia czasu jej trwania zgodnie z koncepcją redukcyjną.

Wspomniana wyżej nowelizacja rozwiała wątpliwości interpretacyjne – zgodnie z nią kadencja członków zarządu obliczana jest w pełnych latach obrotowych, a więc zgodnie z wyżej opisaną koncepcją prolongacyjną. Zob. art. 202 § 2 k.s.h.

Zasady dotyczące protokołowania posiedzeń zarządu

Nowe przepisy zlikwidowały także występujące wcześniej wątpliwości interpretacyjne, dotyczące konieczności protokołowania uchwał zarządu spółki z o.o. Uchwały zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obecnie należy umieszczać w protokole, dotyczy to również podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wskazany wymóg nie dotyczy jednak uchwał podejmowanych w trybie pisemnym (art. 208 § 52 k.s.h.), które mają zastosowanie w sytuacji, gdy zarząd podejmuje decyzje poza sformalizowanymi posiedzeniami. Ustawodawca wskazał również elementy, jakie powinien zawierać protokół z posiedzenia zarządu, a mianowicie:

• porządek obrad,
• imiona i nazwiska obecnych członków zarządu,
• liczba głosów oddanych na poszczególne uchwały,
• zdanie odrębne, o ile zostało zgłoszone przez członka zarządu, wraz z jego ewentualnym umotywowaniem,
• podpis co najmniej członka zarządu prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.

Rozszerzenie katalogu przestępstw uniemożliwiających pełnienia funkcji takich jak członek organu, likwidator lub prokurent spółki.

W ramach nowelizacji rozszerzono również katalog przepisów karnych i przestępstw, za które prawomocne skazanie powoduje niemożność pełnienia poszczególnych funkcji w spółce, między innymi o przestępstwo przekupstwa, płatnej protekcji czy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza.

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż rozwiały część występujących wątpliwości, dotyczących chociażby sposobu obliczania kadencji członków zarządu, w przypadku powołania ich na okres dłuższy niż rok.

W razie pojawienia się wątpliwości dotyczących zakresu stosowania bądź interpretacji przepisów kodeksu spółek handlowych, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, która specjalizuje się w prawie spółek i posiada w tej materii bogate doświadczenie.

Call Now Button