Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin Pracy Zdalnej jest dokumentem, który w sposób szczegółowy powinien regulować kwestię wykonywania przez pracowników pracy w trybie zdalnym. Należy pamiętać, że przed wydaniem przedmiotowego regulaminu pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Regulamin Pracy Zdalnej powinien zawierać takie informacje jak np.

– określenie grup pracowników, którzy mogą być objęci pracę zdalną,
– zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z pracą zdalną,
– zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie ze sprzętu i narzędzi niezapewnionych przez pracodawcę,
– zasady ustalania ryczałtu za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne,
– zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną,
– zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną, kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych,
– zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Należy również pamiętać, iż zarówno pracodawca, jak i pracownik zgodnie z przepisami regulującymi pracę zdalną są zobowiązani do przedkładania określonych oświadczeń i informacji jak np. oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków do wykonywania pracy zdalnej, czy też informację pracodawcy związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyżej wymienione dokumenty stanowią tylko niewielką częścią dokumentów, który strony stosunku pracy powinny przygotować i przedłożyć w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa z zakresu prawa pracy, jak również posiadamy doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej wyżej wskazanych kwestii.

Call Now Button