15 października – ostatni dzień na założenie sprawozdania finansowego w KRS

Zgodnie z art. 69 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Dotychczas roczne sprawozdania finansowe powinny zostać sporządzone do końca marca, zatwierdzone najpóźniej do końca czerwca, a złożone we właściwym rejestrze KRS do dnia 15 lipca. Obecnie w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS COV – 2 czas na zatwierdzenie sprawozdań finansowych został wydłużony do dnia 30 września.

Z powyższego wynika, iż kierownicy spółek, którzy z różnych wglądów nie złożyli dotychczas rocznego sprawozdania finansowego zobowiązani są do złożenia dokumentów we właściwym rejestrze KRS najpóźniej do dnia 15 października.

Roczne sprawozdanie finansowe składane jest za pomocą sytemu teleinformatycznego tj. przez portal ekrs.ms.gov.pl. Kierownik jednostki, który jest osobą fizyczną, którego numer PESEL ujawniony jest we właściwym rejestrze KRS, uprawniony jest do złożenia dokumentów finansowych bezpłatnie, jako członek organu uprawnionego do reprezentowania spółki. Roczne sprawozdanie finansowe we właściwym rejestrze może zostać również złożone przez prokurenta spółki lub pełnomocnika tj. radcę prawnego lub adwokata. Ważne jest by roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w postaci elektronicznej w strukturze logicznej i w formacie udostępnionym przez ministra finansów np. dla spółek w formacie XSD, XML. Sprawozdanie finansowe musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki a także przez kierownika danej jednostki. Należy pamiętać, że jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – sprawozdanie musi zostać podpisane przez wszystkich jego członków.

Call Now Button