CRBR – mamy czas do 13 lipca 2020 roku

Co oznacza ten tajemniczy skrót i dlaczego to ważna data?

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest systemem, w którym gromadzi się i przetwarza dane o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjentach rzeczywistych). Pełną definicję beneficjenta rzeczywistego zawarto w  art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa). Rejestr ten działa już od 13 października 2019 roku. Jego zadaniem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Gromadzenie danych o beneficjentach rzeczywistych ma sprzyjać zwalczaniu tego typu zjawisk, ponieważ struktury korporacyjne staną się bardziej przejrzyste. Rejestr ma charakter publiczny.

Zgłoszenie do CRBR dotyczy osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze bądź jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Obowiązek zgłoszenia zgodnie z art. 58 Ustawy spoczywa na spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych (z wyłączeniem publicznych) i prostych spółkach akcyjnych (od 1 marca 2021 r.). Obowiązek zgłoszenia dotyczy m. in. wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który posiada więcej niż 25 % udziałów.

Wskazany w tytule termin 13 lipca 2020 r. dotyczy spółek, które powstały przed dniem 13 października 2019 roku. Te spółki, które powstały później, na zgłoszenie do CRBR mają 7 dni od dnia wpisu do KRS. Wyżej wskazane terminy są o tyle ważne, że ich niedochowanie może skutkować nałożeniem kary w wysokości do miliona złotych (art. 153 ust. 1 Ustawy).

W celu dokonania zgłoszenia do CRBR należy przejść na stronę Ministerstwa Finansów i wybrać Utwórz zgłoszenie. Zgłaszane dane muszą być prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a zgłoszenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania spółki. Należy także pamiętać o tym, że w razie zmiany danych należy je aktualizować.

W przypadku wątpliwości związanych z dokonywaniem zgłoszeń, czy ustaleniem beneficjenta rzeczywistego służymy wsparciem.

Call Now Button