Czy rzeczoznawca majątkowy ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe sporządzenie opinii

Zwłaszcza w sprawach o zniesienie współwłasności, czy podział majątku wspólnego małżonków jednym z kluczowych dowodów jest opinia biegłego sądowego. Często okazuje się, że w opiniach pojawiają się błędy, co przy zwłaszcza przy wycenie nieruchomości może skutkować dużymi różnicami w wysokości ustalonych spłat, czy dopłat. Wówczas klienci zadają nam pytanie postanowione na wstępie.

Udzielając na nie odpowiedzi, należy stwierdzić, że rzeczoznawca majątkowy może ponosić odpowiedzialność za nieprawidłowe sporządzenie operatu szacunkowego, m.in. na podstawie art. 415 k.c. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, dlatego też w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego warto rozważyć zlecenie jednej z takich organizacji sporządzenia przedmiotowej oceny.

W przypadku stwierdzenia przez uprawniony podmiot, iż operat został sporządzony w sposób niewłaściwy, osoba pokrzywdzona działaniem rzeczoznawcy może dochodzić z tego tytułu odszkodowania. Należy pamiętać, że roszczenia deliktowe ulegają przedawnieniu, dlatego niezwykle istotne jest, aby złożyć do Sądu pozew przed upływem terminu przedawnienia danego roszczenia bądź dokonać czynności zawieszającej bieg przedawnienia. 30 czerwca 2022 roku weszła w życie nowelizacja k.c., zgodnie z którą jedną z czynności zawieszających bieg przedawnienia jest zawezwanie do próby ugodowej, gdzie zawieszenie trwa przez czas trwania postępowania pojednawczego. Wcześniej zawezwanie do próby ugodowej przerywało bieg terminu przedawnienia.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości dochodzenia roszczenia od rzeczoznawcy majątkowego zachęcamy do kontaktu z doświadczonym prawnikiem.

Call Now Button