Darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i jako takie może zostać zbyte. Czynność prawna, która przenosi przedsiębiorstwo, może mieć zarówno charakter odpłatny (np. sprzedaż), jak i charakter nieodpłatny (np. darowizna). Do nieodpłatnego zbycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny bardzo często dochodzi pomiędzy małżonkami.

Jeśli zaś chodzi o kwestie podatkowe, tj. obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn, w związku z darowaniem przedsiębiorstwa, to warto w tym miejscu zwrócić uwagę na treść wydanej dnia 3 sierpnia 2020 roku interpretacji indywidulanej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB2-3.4015.99.2020.1.LM).

Z przedstawionego organowi podatkowemu stanu faktycznego wynikało, iż jedno z małżonków zdecydowało o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik będący tym małżonkiem wystąpił o interpretację, czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu, na podstawie umowy darowizny całego przedsiębiorstwa – spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, na rzecz jednego ze wspólników – małżonka i w następstwie tej czynności rozwiązanie spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Organ podatkowy, rozpatrując wniosek podatnika stwierdził, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca).

Nadto Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż planowane nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki cywilnej podatnika i jego żony do indywidualnej działalności gospodarczej podatnika, które będzie dokonane na podstawie umowy darowizny, będzie objęte przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Ponadto, z uwagi na fakt, że w omawianej sprawie umowa darowizny miała być zawarta pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. pomiędzy małżonkami), to będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn. Organ podatkowy podkreślił również, że skoro umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie będzie konieczne zgłoszenie jej naczelnikowi urzędu skarbowego i bez znaczenia w omawianym przypadku jest też kwestia ustroju majątkowego małżonków w chwili dokonywania darowizny.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy przygotowaniu dokumentacji związanej z przeniesieniem przedsiębiorstwa, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Call Now Button