Elektroniczny Dziennik Budowy

W dniu 7 lipca 2022 r. uchwalona została nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która wprowadziła System Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB), umożliwiający prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej. Jest to znaczne udogodnienie dla inwestorów, gdyż umożliwi im nadzór nad wpisami dokonywanymi w dzienniku budowy bez konieczności pojawienia się na terenie budowy.

Do inwestora należy wybór, czy zamierza prowadzić dziennik w formie papierowej, czy elektronicznej. Możliwe jest również kontynuowanie w formie elektronicznej dziennika budowy wydanego w postaci papierowej. W takim przypadku po wydaniu dziennika w wersji elektronicznej należy zamknąć wpisem dziennik budowy prowadzony w formie papierowej. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy uprawniony jest, jako jeden z uczestników procesu budowlanego, również inwestor.

Zgodnie z art. 47 g ust. 1 znowelizowanej ustawy o wydanie dziennika budowy występuje inwestor, a właściwy organ wydaje go w ciągu 3 dni roboczych (art. 47 g ust. 5). Wydanie dziennika w formie elektronicznej następuje w systemie EDB.

Wprowadzona nowelizacja oprócz uprawnień, nakłada także na inwestorów określone obowiązki. Inwestor decydując się na wydanie dziennika budowy w formie elektronicznej zobowiązany jest do założenia konta w systemie EDB, które będzie przypisane do konkretnej budowy i dziennika budowy. Każdy dziennik budowy prowadzony w formie elektronicznej będzie miał nadany w systemie EDB indywidualny numer, który trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto inwestor musi zapewnić dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych określonych osób, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 47 f ust. 1). Inwestor odpowiada również za udostępnianie dziennika budowy pozostałym uczestnikom procesu budowlanego, co w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej możliwe będzie w systemie EDB poprzez udostępnienie dziennika do dokonywania w nim wpisów. Inwestor będzie mógł także pozbawić określonych uczestników dostępu do dziennika prowadzonej w tej formie.

Call Now Button