Jak założyć fundację rodzinną?

Każda fundacja rodzinna powinna mieć co najmniej jednego fundatora. Może nim być tylko osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jest możliwe założenie fundacji przez osobę prawną. Fundację rodzinną może założyć kilka osób, które nie są ze sobą spokrewnione. Fundatorami mogą być cudzoziemcy.

Fundator może założyć fundację rodzinną w akcie założycielskim lub w testamencie, które powinny zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Fundator powinien ustalić statut fundacji, w tym wskazać jej cel. Powinien sporządzić spis mienia na pokrycie funduszu założycielskiego. Należy także ustanowić organy fundacji rodzinnej. Jeśli ze statutu nie wynika nic innego, fundator ma prawo powoływania i odwoływania członków zarządu i rady nadzorczej do swojej śmierci. Fundator jest zobligowany do wniesienia do fundacji mienia na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości wynikającej ze statutu, która nie może być niższa niż 100.000 złotych.

Charakterystyczne jest to, że fundator może łączyć różne role w fundacji rodzinnej. Może być członkiem zarządu fundacji i może być jej beneficjentem. Z tego też względu taka forma organizacyjna może być atrakcyjna.

Kluczowym dokumentem dla fundacji rodzinnej jest jej statut. Elementy, jakie zawiera zostały szczegółowo opisane w art. 26 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku. Warto zwrócić uwagę na to, że nie tylko w statucie określa się beneficjentów, ale także wskazuje się zakres przysługujących im uprawnień. W statucie mogą się znaleźć wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji, co może być cenne dla zarządu.

W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani z korzystaniem z tej formy organizacyjnej, służymy wsparciem.

Call Now Button