Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Kiedy warto o tym pomyśleć?

 

Każda spółka kapitałowa może być przekształcona w inną spółkę kapitałową. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto rozważyć jej przekształcenie, jeśli wspólnikom zależy na pozyskaniu nowego kapitału. Możliwość taka wchodzi w grę, gdy spółka prowadzi działalność na większą skalę. Przekształcenie oznacza zmianę formy prawnej, a więc spółka przekształcona (w omawianym przypadku SA) jest podmiotem praw i obowiązków spółki przekształcanej (w omawianym przypadku Sp. z o.o.). Ważne jest to, że spółka przekształcona jest podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych spółce przekształcanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. W praktyce oznacza to, że nie jest konieczne na przykład aneksowanie umów, a jedynie należy poinformować kontrahentów o zmianie formy prawnej.

 

W jaki sposób dokonuje się przekształcenia?

 

Przekształcenie następuje według następującego porządku:

  1. sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,

  2. podjęcie uchwały o przekształceniu,

  3. powołanie członków zarządu spółki akcyjnej,

  4. dokonanie wpisu przekształcenia w rejestrze.

Za przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną muszą wypowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje warunki surowsze. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć zatwierdzone sprawozdanie finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe, a jeśli prowadziła działalność przez okres krótszy, za cały ten okres. Przekształcona spółka nie może mieć niższego kapitału akcyjnego od kapitału zakładowego spółki przekształcanej. Ważne jest to, że kapitał zakładowy spółki akcyjnej nie może być niższy niż 100.000 złotych.

 

Czym jest plan przekształcenia?

 

Plan przekształcenia jest dokumentem przygotowywanym przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie pisemnej, chyba że spółka jest jednoosobowa. Wówczas wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego. Ustala się w nim wartość bilansową majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie tego planu wspólnikom spółki przekształcanej.

 

Do planu przekształcenia należy dołączyć projekt uchwały o przekształceniu, projekt statutu spółki akcyjnej, wycenę składników majątku spółki z o.o. (zarówno aktywów, jak i pasywów), sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom tego planu, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

Plan przekształcenia podlega badaniu biegłego rewidenta. Jest on badany w zakresie poprawności i rzetelności. Należy ustalić, czy wycena składników jest rzetelna. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy na wniosek spółki. Biegły sporządza opinię i składa ją sądowi oraz spółce w terminie do 2 miesięcy.

 

Kto i kiedy podejmuje uchwałę o przekształceniu?

 

Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze przekształcenia dwukrotnie. Pierwsze zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały w przedmiocie przekształcenia, zaś drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. W zawiadomieniu należy zamieścić istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta. Należy wskazać termin i miejsce, gdzie można się zapoznać z pełną dokumentacją. Do zawiadomienia należy załączyć projekt uchwały o przekształceniu oraz statutu spółki akcyjnej.

 

Uchwałę podejmuje zgromadzenie wspólników. Powinna zostać zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. W uchwale należy określić typ spółki przekształconej, jej kapitał zakładowy, zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, nazwiska i imiona członków zarządu, zgoda na brzmienie statutu. Po podjęciu uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną należy powołać radę nadzorczą.

 

Kiedy następuje przekształcenie?

 

Po podjęciu uchwały należy złożyć wniosek do rejestru przedsiębiorców KRS. Wniosek o wpis spółki akcyjnej powinni złożyć wszyscy członkowie jej zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się spółką akcyjną z momentem wpisu do rejestru. Jest to tzw. dzień przekształcenia. Z urzędu sąd rejestrowy wykreśla spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. O dokonaniu przekształcenia ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Call Now Button