Klauzula tag along

Zwrot tag along right pochodzi z angielskiego języka prawniczego i oznacza prawo przyłączenia się. Jest to również nazwa klauzuli umownej, która jest coraz częściej wykorzystywana w umowach inwestycyjnych oraz umowach spółek kapitałowych. Zanim jednak zdecydują się Państwo na jej zamieszczenie w treści umowy należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania, co to za klauzula i czyje interesy zabezpiecza.

W relacjach między wspólnikami spółki często pojawiają się obawy dotyczące zarówno częściowego, jak i całkowitego wyjścia ze spółki jednego ze wspólników, które mogłoby skutkować pojawieniem się w jego miejscu nowego udziałowca. Często zdarza się, że nowy wspólnik jest zupełnie nieznaną dotąd stronom osobą, przez co dotychczasowi wspólnicy z niechęcią podchodzą do kwestii wchodzenia z nim w stosunki umowne.

W takiej właśnie sytuacji zastosowanie może znaleźć klauzula tag along, która chroni interesy jednego z udziałowców, będącego zazwyczaj udziałowcem mniejszościowym (czy inaczej uprzywilejowanym) w przypadku, gdy inny udziałowiec, którym najczęściej jest udziałowiec dominujący (wspólnik nieuprzywilejowany), będzie zbywał swoje prawa udziałowe. Klauzula tag along zapewnia bowiem udziałowcowi mniejszościowemu prawo żądania zbycia swoich udziałów na tych samych zasadach co zbycie praw udziałowych przez udziałowca dominującego. W praktyce oznacza to, że w razie sprzedaży udziałów przez wspólnika dominującego, ma on obowiązek przedstawienia oferty innym uprzywilejowanym wspólnikom, jaką otrzymał od osoby trzeciej. Decyzję o przyłączeniu się do transakcji podejmuje wspólnik uprzywilejowany.

Jak zatem widać, klauzula tag along pełni funkcję gwarancyjną, zapewnia bowiem wspólnikom uprzywilejowanym możliwość wyjścia ze spółki na takich samych warunkach jak dla wspólnika, który otrzymał ofertę od osoby trzeciej. Inaczej mówiąc, nakłada na wspólnika zbywającego udziały (dominującego, nieuprzywilejowanego), obowiązek zapewnienia odkupienia przez osobę trzecią (nabywcę udziałów), proporcjonalnej liczby udziałów od wspólników uprzywilejowanych.

Prawo przyłączenia – tag along, jest zatem jednym z instrumentów ograniczenia ryzyka samodzielnej sprzedaży udziałów przez wspólników, o którym mowa w treści art. 182 § 1 k.s.h., ale nie jedynym. Przykładem innych klauzul ograniczających dysponowanie udziałami są między innymi: drag along, prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu czy też lock-up.

Choć klauzula tag along, zgodnie z podstawową zasadą swobody zawierania umów, może być dowolnie modyfikowana, to jednak przed zamieszczeniem jej w treści umowy należy określić jej podstawowe założenia, tj. np. czy prawo to ma przysługiwać każdemu ze wspólników, czy zbycie udziałów ma się odbywać na podstawie ustalonego wcześniej wzorca umowy, czy czas na podjęcie decyzji przez wspólników uprzywilejowanych ma być ograniczony, jakie działania należy podjąć w przypadku nie zaproponowania przez nabywcę oferty pozostałym wspólnikom.

Jeżeli nurtują Państwa te, jak i inne pytania związane z umieszczeniem klauzuli tag along w umowie spółki, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Call Now Button