NOWE OBOWIĄZKI DEWELOPERA OD 2 LIPCA 2024 ROKU

2 lipca 2024 roku wchodzą w życie przepisy nakładające na deweloperów obowiązek stosowania we wszystkich inwestycjach przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej jako: „ustawa deweloperska”). Do tej pory, w przypadku rozpoczęcia sprzedaży lokali w ramach danej inwestycji przed dniem 1 lipca 2022 roku, możliwe było realizowanie sprzedaży według „starych” zasad.

Co się zmienia dla dewelopera?

Oprócz kwestii konieczności dokonywania wpłat na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, ograniczenia wysokości opłaty rezerwacyjnej czy wprowadzeniem możliwości odmowy odbioru lokalu przez nabywcę w razie wystąpienia wady istotnej, ustawa deweloperska nakłada na deweloperów obowiązek sporządzania prospektów informacyjnych dotyczących poszczególnych inwestycji. Prospekty informacyjne to dokumenty zawierające informacje zarówno o interesującym nabywcę lokalu i całym budynku oraz o nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja, jak i o jej otoczeniu w promieniu 100 m (ustalenia obowiązującego mpzp), jak i o inwestycjach planowanych w promieniu 1 km (w celu ich wyczerpującego określenia należy uzyskać informacje z wielu źródeł). Jest to więc bardzo szczegółowy dokument, wymagający analizy wielu dokumentów i baz danych. Co więcej, prospekt należy doręczyć potencjalnemu nabywcy przed zawarciem umowy deweloperskiej, stanowi on także integralną część umowy deweloperskiej i musi być aktualny na dzień jej zawarcia, gdyż w przeciwnym razie nabywca uzyskuje prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane okoliczności należy wskazać, że nie wystarczy więc samo sporządzenie prospektu informacyjnego, ale konieczna jest jego stała aktualizacja, warto więc zlecić wykonanie tej czynności Kancelarii posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania i aktualizacji prospektów informacyjnych.

Call Now Button