Nowe obowiązki dla hoteli i aparthoteli

Nowelizacja ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która weszła w życie 15 lutego 2024 roku, nakłada nowe obowiązki, między innymi na podmioty prowadzące miejsca zakwaterowania zbiorowego. Do takich podmiotów zaliczymy nie tylko hotelarzy, ale i osoby prowadzące tzw. aparthotele. Jeżeli więc wynajmą Państwo krótkoterminowo mieszkanie czy apartament, również są Państwo zobowiązani do wdrożenia tych rozwiązań.

1. Obowiązek weryfikacji pracowników i usługodawców

Przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej m.in. z wypoczynkiem należy uzyskać informację, czy osoba ta nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Ponadto wymagane jest odebranie od takiej osoby informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

 

Obywatele innych państw są również zobowiązani do dostarczenia analogicznej informacji z rejestru prowadzonego w tym państwie, z którego informację wydaje się dla celów pracy z dziećmi.

 

Co więcej, zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, obowiązany jest taką informację przekazać z rejestru każdego państwa, w których zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat.

 

Powyższe informacje i oświadczenia należy dokumentować, utrwalone w formie wydruku.

2. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich

Kolejną istotną zmianą jest nałożenie na podmioty prowadzące m. in. hotele, czy apartamenty na wynajem, wprowadzenie w ramach swojej działalności standardów ochrony małoletnich. Ich konstrukcja może być ukształtowana swobodnie przez podmiot, jednak musi regulować przede wszystkim:

 

a. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem
b. procedurę identyfikacji małoletniego i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej,
c. procedurę reagowania w razie podejrzenia krzywdzenia czy naruszania praw dziecka.

 

Standardy powyższe muszą zostać udostępnione personelowi, osobom małoletnim i przebywającym z nimi opiekunom. Co więcej, dla osób małoletnich należy sporządzić skróconą wersję treści standardów, napisaną językiem zrozumiałym w ich wieku i zawierającym najistotniejsze kwestie dotyczące ich bezpieczeństwa.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zmianami i w razie potrzeby służymy pomocą w opracowaniu standardów ochrony małoletnich.

Call Now Button