Nowe unijne rozporządzenie dotyczące spraw małżeńskich i rodzicielskich

1 sierpnia 2022 r. weszło w życie unijne rozporządzenie 2019/1111 o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę, zwane w skrócie rozporządzeniem Bruksela II ter. To już trzecia regulacja Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

Wskazane wyżej rozporządzenie wprowadziło jednolite rozwiązania w sprawach transgranicznych dotyczących rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, a także sporów dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Na jego mocy została również zniesiona, dotychczas obowiązująca, procedura exequatur, dzięki czemu uznawanie orzeczeń sądowych, które zapadły w innym kraju członkowskim nie wymaga przeprowadzenia specjalnego postępowania, a do ich wykonania nie jest konieczne uzyskanie stwierdzenia ich wykonalności.

Wprowadzone rozwiązania stanowią rozszerzenie automatycznej wykonalności, wprowadzonej wcześniej w ramach systemu prawnego Unii Europejskiej na orzeczenia, porozumienia i dokumenty urzędowe wydane w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, a także w sprawach małżeńskich dotyczących rozwodu, separacji czy unieważnienia małżeństwa.

Co zmienia się w sprawach małżeńskich?

Przede wszystkim rozstrzygnięta zostaje kwestia jurysdykcji. Pozew w tych sprawach można złożyć albo w kraju, na którego terytorium oboje lub jedno z małżonków ma miejsce zwykłego pobytu lub w kraju, którego obywatelstwo posiada oboje małżonków.

Uproszczeniu uległa także kwestia wykonywania i uznawania orzeczeń. Strona, która będzie chciała powołać się w danym państwie członkowskim na orzeczenie wydane w innym państwie członkowskim jest zobowiązana do przedłożenia odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia wydanego przez sąd. Z kolei orzeczenie z klauzulą wykonalności wydane w jednym państwie członkowskim podlega wykonaniu w drugim państwie członkowskim właściwym do jego wykonania na takich samych warunkach, co orzeczenia wydane w tym państwie.
Call Now Button