Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Dosyć często klienci zwracający się do kancelarii o pomoc w dochodzeniu roszczeń ze zdziwieniem i radością przyjmują informację, że mogę domagać się wyższych odsetek aniżeli odsetki ustawowe za opóźnienie. Taki rodzaj odsetek został przewidziany przez ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Określone są w niej szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, skutki niewykonania takich obowiązków oraz postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Przepisy ww. ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; osoby wykonujące wolny zawód; oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie, ten rodzaj odsetek dotyczy wyłącznie transakcji handlowych wynikających z umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa wyżej, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Wierzycielowi, z mocy prawa przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, jeżeli spełnił on świadczenie, do którego się zobowiązał, a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie

Obecnie wysokość tych odsetek to:

  •  8,1% w stosunku rocznym – w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym
  •  10,1% w stosunku rocznym -w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Warto dla porównania wspomnieć też o wysokości innych odsetek (i podstawach prawnych do ich naliczania):

  • odsetki ustawowe („kapitałowe”) – podstawa: art. 359 § 2 k.c.; wysokość: stopa referencyjna NBP (0,1%) +3,5 pkt. proc. – 3,60%;
  • odsetki maksymalne („kapitałowe”) – podstawa: art. 359 § 21 k.c.; wysokość: dwukrotność odsetek ustawowych – 7,20%;
  • odsetki ustawowe za opóźnienie – podstawa: art. 481 § 2 k.c.; wysokość: stopa referencyjna NBP+5,5 pkt. proc. – 5,60%;
  • odsetki maksymalne za opóźnienie – podstawa: art. 481 § 21 k.c.; wysokość: dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie – 11,20 %.
Call Now Button