Podział majątku w rozwodzie

Już ponad dekadę w Polsce utrzymuje się duża liczba rozwodów. W 2020 r. było ich 51.164. Jest to mniejsza liczba niż w 2019 r. (65.341), co zapewne było związane także z ograniczeniami działania sądów w związku z pandemią i należy przypuszczać, że w kolejnych latach ta liczba ulegnie zwiększeniu. Zresztą po pandemii do kancelarii zaczęły zgłaszać się osoby, w przypadku których okres izolacji przyspieszył decyzję o rozstaniu.

 

W sprawach rozwodowych oprócz rozwiązania małżeństwa i orzeczenia winy w rozkładzie pożycia, rozstrzyga się także inne kwestie. Zainteresowanie klientów budzi możliwość orzeczenia o podziale majątku wspólnego małżonków.

Czy można dokonać podziału majątku w postępowaniu rozwodowym?

Taka możliwość jest dopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów. Art. 58 § 3 k.r.o. przewiduje, że na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód podzielić majątek wspólny, jeśli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Ta druga część zdania ma jednak bardzo istotne znaczenie i powoduje, że w praktyce rzadko wydawane są tego typu rozstrzygnięcia.

Czy taki podział różni się od podziału w odrębnym postępowaniu?

Taki podział różni się od podziału po ustaniu wspólności majątkowej trybem postępowania (postępowanie procesowe). Skuteczność podziału uzależniona jest od uprawomocnienie się orzeczenia rozwodu. Natomiast do samego podziału stosuje się zasady ogólne, które wynikają z art. 45 i 46 k.r.o.

Jakie są koszty takiego podziału?

W odróżnieniu od wniosku o podział złożonego po ustaniu wspólności majątkowej, w przypadku zawarcia wniosku w pozwie rozwodowym w chwili jego zgłoszenia nie uiszcza się opłaty sądowej. Dopiero w orzeczeniu kończącym sprawę sąd rozstrzyga o opłacie sądowej. Jeśli dojdzie do podziału, wówczas sąd dolicza do kosztów postępowania kwotę 1.000 zł lub 300 zł.

Kiedy sąd dokonana takiego podziału?

Sąd dokona podziału majątku w sprawie rozwodowej, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do składu majątku wspólnego, jego wartości i sposobu podziału, oraz innych roszczeń. Podział może być dokonany także w razie istnienia drobnych sporów, które jednak sąd może dosyć szybko rozstrzygnąć. Jeśli sąd nie rozstrzyga o podziale, pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Czy w zakresie podziału majątku można złożyć apelację?

Tak jak w przypadku pozostałych rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym możliwe jest wniesienie apelacji także w zakresie rozstrzygnięcia o podziale majątku. Co istotne, od rozstrzygnięcia w zakresie podziału majątku przysługuje także skarga kasacyjna, jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia jest wyższa od 150.000 zł.

 

Możliwość złożenia wniosku o podział majątku wspólnego małżonków warto rozważyć zwłaszcza, jeśli majątek nie jest duży, a jego skład nie jest skomplikowany. To niewątpliwie ułatwi i przyspieszy rozstanie małżonków. W razie wątpliwości w tym zakresie zapraszamy do konsultacji.

Call Now Button