Publikacja w Oxford University Press

Miło nam poinformować, że w lutym 2023 roku został opublikowany artykuł pt. „The Legal Framework of Cohabitation: Toward Greater Recognition”, którego współautorem jest mec. Anna Stępień. Publikacja Znajduje się w pracy zbiorowej pt. The Oxford Handbook of Family Policy. A Life-Course Perspective pod red. Mary Daly, Birgit Pfau-Effinger, Neila Gilberta and Douglasa J. Besharova opublikowanej przez Oxford University Press. Więcej informacji na temat publikacji dostępne jest na stronie: https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-family-policy-9780197518151?cc=us&lang=en&#

Artykuł poświęcony jest konkubinatom i ich regulacji w różnych krajach. Co ciekawe, podejście do konkubinatów jest często różne nawet w krajach należących do podobnych tradycji prawnych, co wskazuje na dynamiczny chara kter prawa rodzinnego. W publikacji przeanalizowano ramy prawne konkubinatu w USA i Polsce jako podejścia reprezentatywne. Oba kraje, podobnie jak wiele innych na całym świecie, nie rozszerzają ochrony prawnej na konkubentów. Takie podejście wynika z tradycyjnej preferencji dla związków małżeńskich. W rozdziale tym omówiono również kilka krajów, które zapewniają pewną ochronę prawną konkubentom na różne sposoby – na przykład Nowa Zelandia i Australia uznają konkubinaty za de facto związki partnerskie i zapewniają im potencjalne środki prawne po zakończeniu konkubinatu. Ponieważ ilość konkubinatów stale rośnie, ważne jest, aby wziąć pod uwagę te różne podejścia prawne do konkubinatu, w szczególności do jego zakończenia.

IMG-0548
Call Now Button