Prosta spółka akcyjna (PSA)

Zgodnie z ustawą z dnia 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się prosta spółka akcyjna (PSA). Jest to spółka kapitałowa. Ma być formą, w której będzie można prowadzić działalność gospodarczą nawet małych rozmiarów i jest dostępna dla inwestorów z różnych branż.

Spółka ta będzie regulowana przez art. 3001–300134 k.s.h. Jest spółką zawiązaną w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną albo kilka osób (akcjonariuszy), którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i którzy są zobowiązani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji (niepodzielnych, nieposiadających wartości nominalnej i niestanowiących części kapitału akcyjnego) wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych. PSA łączy cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu mających postać pracy lub usług) oraz spółki kapitałowej (mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji).

Umowa spółki może być zawarta w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, tj. przez Internet (w trybie S24). W umowie spółki nie wskazuje się jej kapitału akcyjnego, a przy zakładaniu spółki jest wymagany kapitał w wysokości 1 zł. W spółce występuje dosyć duża swoboda w odniesieniu do organów spółki i możliwe jest dokonanie wyboru między systemem monistycznym (jeden organ o kompetencjach zarządczych i nadzorczych) lub systemem dualistycznym. Akcje spółki rejestrowane są rejestrze akcjonariuszy. Co istotne, w PSA uproszczono procedur m.in. przy podejmowaniu uchwał organów spółki i możliwe jest podejmowania ich na piśmie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalnie), w postaci wideo- lub telekonferencji, które pozwalają na udział w ich podejmowaniu osobom nieobecnym fizycznie w miejscu posiedzenia.

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, warto rozważyć wybór także i tej formy prawnej, biorąc zwłaszcza pod uwagę zastosowane uproszczenia, których część została wyżej wskazana. Wybór właściwej formy prawnej działalności ma swoje dalsze konsekwencje, dlatego też zapraszamy na konsultacje w tej materii.

Call Now Button