Umowa rezerwacyjna – czy się jej bać?

Wielu deweloperów przed zawarciem umowy deweloperskiej proponuje klientom zawarcie umowy rezerwacyjnej. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177) umowy tego typu nie były regulowane, a w konsekwencji ich treść bardzo mocno mogła się różnić w zależności od tego, z którym deweloperem była zawierana. Obecnie jest ona regulowana, co zapewne spowoduje, że będą one miały zbliżoną treść.

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna jest umową zawieraną pomiędzy deweloperem (albo przedsiębiorcą innym niż deweloper) a osobą, która jest zainteresowana ofertą sprzedaży (rezerwującym). W tej umowie deweloper zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego. Taką umowę zawiera się na piśmie, która to forma musi być zachowana pod rygorem nieważności. Umowę zawiera się na czas określony. Należy pamiętać, że zawarcie umowy rezerwacyjnej nie jest obligatoryjne i zależy od stron.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna?

W takiej umowie oprócz określenia jej stron, miejsca i daty zawarcia, należy wskazać cenę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który wybrał rezerwujący, wysokość opłaty rezerwacyjnej (o ile strony ją zastrzegły), okres, na jaki lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny wycofane są z oferty sprzedaży, określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, a także powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni i układu pomieszczeń.

 

Warto wrócić uwagę, że wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekroczyć 1% ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Opłatę rezerwacyjną zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wynikającej z umowy deweloperskiej.

Czy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi?

Opłata rezerwacyjna może być zwrócona np. wówczas, gdy rezerwujący nie uzyska pozytywnej decyzji kredytowej oraz w innych przypadkach szczegółowo wymienionych w ustawie. Można także żądać zwrotu opłaty rezerwacyjnej w podwójnej wysokości, jeśli deweloper nie wykonał obowiązków wynikających z umowy rezerwacyjnej.

 

Już z wyżej wskazanych informacji wynika, że rezerwujący nie powinien się bać zawierania takiej umowy. Gwarantuje ona to, że będzie mógł nabyć w przyszłości określony lokal mieszkalny, czy dom jednorodzinny, choć w momencie jej zawierania jeszcze nie ma zgromadzonych środków na ten cel albo z innych przyczyn nie może zawrzeć umowy deweloperskiej.

 

Jeśli planują Państwo zawarcie umowy deweloperskiej warto zasięgnąć porady i ustalić, czy zaproponowana treść chroni Państwa interesy. Natomiast jeżeli prowadzą Państwo działalność deweloperską warto rozważyć zweryfikowanie treści umowy, aby z jednej strony dostosować ją do obecnie obowiązującej regulacji, a z drugiej zbliżyć jej treść do Państwa oczekiwań.

Call Now Button