Wpływ złożenia wniosku do sądu rodzinnego o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka na bieg terminu do odrzucenie spadku

Jednym z obowiązków ciążących na rodzicach jest sprawowanie zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jednakże rodzice bez zgody sądu opiekuńczego nie mogą dokonywać czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jedną z takich czynności jest złożenie przez rodziców jako przedstawicieli ustawowych oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Jak powszechnie wiadomo z uwagi na obłożenie sądów rodzinnych, terminy załatwiania tego typu spraw mogą ulec znacznemu wydłużeniu, podczas gdy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest tylko sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Co w takiej sytuacji? Czy możemy jakoś zatrzymać bieg tego terminu?

Wątpliwości w tej kwestii rozwiała uchwała SN z dnia 22 maja 2018 roku, sygn. akt III CZP 102/17 wydana w składzie 7 sędziów, zgodnie z którą termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie może skończyć się przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po zakończeniu takiego postępowania oświadczenie małoletniego powinno zostać złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął, a więc jeśli postępowanie przed sądem rodzinnym zakończyło się po upływie terminu na odrzucenie spadku to mamy szansę złożyć jeszcze takie oświadczenie, ale musimy zrobić to jak najszybciej, a w sytuacji, gdy po zakończeniu postępowania przed sądem rodzinnym termin na odrzucenie spadku jeszcze nie upłynął, możemy to zrobić w dowolnym momencie, aż do upływu 6-miesięcznego terminu.

Kwestie związane z przyjęciem i odrzuceniem spadku budzą wiele wątpliwości, dlatego też warto przed złożeniem oświadczeń w tej materii skorzystać z konsultacji z doświadczonym prawnikiem.

Call Now Button