Zmiany w przepisach dotyczących biegu terminu przedawnienia roszczeń

W dniu 30 czerwca 2022 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, na podstawie której zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie przerywają już biegu terminu przedawnienia roszczeń, a jedynie zawieszają jego bieg (zob. art. 121 i 123 k.c.). Główną zaletą instytucji przerwania biegu przedawnienia jest to, że po każdym przerwaniu termin przedawnienia biegnie na nowo, natomiast w przypadku instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia skutek ten nie występuje.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli np. wierzyciel wystąpi z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej na 7 dni przed upływem terminu przedawnienia, to po bezskutecznym zakończeniu postępowania pojednawczego pozostanie mu 7 dni na złożenie pozwu, aby jego roszczenie się nie przedawniło.

Wprowadzone zmiany są z pewnością o wiele bardziej korzystane dla dłużników niż dla wierzycieli, gdyż mogą oni dążyć do polubownego załatwienia kwestii spornych bez obawy, że jeżeli w wyniku mediacji nie dojdzie do porozumienia to termin przedawnienia będzie biegł od nowa i w efekcie znacznie wydłuży się czas, po którym będą mogli oni podnosić zarzut przedawnienia. Dla wierzycieli natomiast wprowadzone zmiany oznaczają konieczność skrupulatnego pilnowania i liczenia terminów oraz pozbawiają ich możliwości przerywania biegu terminu przedawnienia poprzez wszczynanie mediacji czy zawezwania do próby ugodowej.

Powyższe regulacje wprowadzono z uwagi na nadużywanie możliwości wystąpienia z zawezwaniami do próby ugodowej, co prowadziło do znacznego przedłużenia okresu, po upływie którego roszczenie przedawniało się. Aktualne rozwiązania marginalizują postępowanie pojednawcze.

Kwestie związane z przedawnieniem mają duże znaczenie praktyczne. Zachęcamy zatem do konsultacji także tych zagadnień zwłaszcza, jeśli rozważają Państwo skierowanie sprawy przeciwko dłużnikowi na drogę sądową.

Call Now Button