Zawezwanie do próby ugodowej – sposób na zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Od prawie dwóch lat wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa terminu przedawnienia roszczeń, co było szczególnie korzystne dla wierzycieli, a w konsekwencji nadużywane. Wierzyciele często nie składali wniosków po to, aby zawrzeć ugody, a tylko po to, aby przerwać bieg terminu przedawnienia, a takie wnioski ponawiali, co spotkało się z krytyką sądów, które przyjmowały nawet, że skutek przerwania biegu terminu przedawnienia powoduje tylko pierwszy taki wniosek, choć nie wynikało to z przepisów.

Obecnie zgodnie z art. 121 pkt 6 k.c. bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych zawezwaniem do próby ugodowej przez czas trwania postępowania pojednawczego. Po wniesieniu takiego wniosku i posiedzeniu pojednawczym termin przedawnienia nie będzie zatem biegł na nowo. Oznacza to, że w ten sposób okres przedawnienia będzie mógł wydłużyć się najczęściej zaledwie o kilka miesięcy. W praktyce, jeśli termin przedawnienia zbliża się ku końcowi, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej da wierzycielowi więcej czasu na przygotowanie pozwu i jego złożenie w sądzie, co powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia. Wniesienie takiego wniosku nadal jest zatem korzystne z punktu widzenia wierzyciela, a co więcej może doprowadzić do zawarcia ugody. Pojawia się zatem pytanie, jak to zrobić.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy złożyć do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. W zawezwaniu należy zwięźle opisać sprawę i sformułować propozycje ugodowe. Po otrzymaniu zawezwania i jego kontroli formalnej sąd wyznacza posiedzenie pojednawcze, z którego jest sporządzany protokół. W przypadku nie zawarcia ugody termin przedawnienia będzie biegł dalej od następnego dnia.

Sporządzenie zawezwania do próby ugodowej wymaga dosyć precyzyjnego opisania roszczenia, którego ma dotyczyć oraz prawidłowego sformułowania propozycji ugodowych. W związku z tym rekomendujemy w takim przypadku skorzystania z pomocy profesjonalisty i zapraszamy do kontaktu.

Call Now Button