Zmiany w ustawie „Prawo farmaceutyczne”

28 września 2023 roku wejdą w życie przepisy uzupełniające art. 99 prawa farmaceutycznego, w którym wskazane są zasady dotyczące przyznawania zezwoleń na prowadzenie apteki oraz „przejmowania kontroli” nad jej prowadzeniem. Jak wskazała w oficjalnym oświadczeniu wyrażającym poparcie dla projektu zmian ww. przepisu Naczelna Rada Aptekarska, zmiany mają na celu zatrzymanie procederu „obchodzenia” prawa regulującego zasady funkcjonowania aptek w Polsce.

„Apteka dla aptekarza”

W 2017 roku wprowadzono do ustawy prawo farmaceutyczne zasadę „apteka dla aptekarza”, zgodnie z którą nową aptekę może prowadzić wyłącznie farmaceuta lub farmaceuci, a jeden podmiot może posiadać maksymalnie cztery apteki. Duże sieci znalazły jednak sposoby na przejmowanie kolejnych aptek mimo wprowadzonych ograniczeń, dlatego pojawiła się konieczność uszczelnienia przepisów. Nowelizacja wprowadzi do ustawy nowy ustęp 3aa, który wskazuje sytuacje, w których nie będzie dozwolone przejęcie kontroli nad apteką (np. gdy wspólnik lub partner spółki jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne). Do art. 99 ustawy prawo farmaceutyczne dodany zostanie także nowy ustęp 3ab, zgodnie z którym przepisy dotyczące ograniczeń w przejęciu kontroli nad aptekami nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy przejęcie kontroli nastąpi w wyniku nabycia spadku.

 

Oczywiście zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, nowelizowane przepisy dotyczyć będą tylko nowych transakcji na rynku aptecznym, a więc dotychczasowe „sieci aptek” będą mogły nadal funkcjonować

Call Now Button