Co to jest prospekt informacyjny i czemu służy?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2012 r. (art. 17 ustawy), każdy deweloper mający zamiar zawrzeć z nabywcami nieruchomości umowy jeszcze przed wybudowaniem inwestycji, ma obowiązek przygotowania podstawowych informacji dotyczących jego jako podmiotu, samej inwestycji czy też lokalu albo domu będącego przedmiotem umowy. Tak przygotowana informacja nosi nazwę prospektu informacyjnego. Co istotne, prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji.

Jak zatem widać prospekt informacyjny służy ochronie praw nabywców, najczęściej konsumentów, jest to bowiem pewnego rodzaju baza danych o realizowanym przez dewelopera przedsięwzięciu budowlanym. Pełni on zatem bardzo istotą rolę dla przyszłych nabywców nieruchomości, bowiem nie tylko ułatwia podjęcie ostatecznej decyzji co do zakupu nieruchomości, ale przede wszystkim pozwala zweryfikować wiarygodność i rzetelność dewelopera. Jest to o tyle ważne, że przecież podejmując decyzję o zakupie domu, czy mieszkania od dewelopera często kupujemy tzw. „dziurę w ziemi”, ponieważ inwestycja jeszcze nie istnieje.

Co powinien zawierać prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny zgodnie z wymaganiami ustawowymi powinien składać się z dwóch części: ogólnej i indywidualnej. Wzory dokumentów stanowią załącznik do ustawy, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przyszłych nabywców nieruchomości, każdy bowiem deweloper musi spełnić te same kryteria, aby zrealizować swój obowiązek informacyjny. W treści samego prospektu znajdą się zatem informacje szczegółowe na temat sytuacji prawno-finansowej dewelopera oraz o realizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Ogólna część prospektu informacyjnego zawiera m.in.:

 

  1. dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera,

  2. informacje o doświadczeniu dewelopera,

  3. informacje o tym, czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 złotych,

  4. informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego,

  5. informacje o możliwości zapoznania się przez potencjalnego nabywcę z aktualnym stanem księgi wieczystej, kopią aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do CEIGD, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za dwa ostatnie lata i projektem architektoniczno-budowlanym.

W części indywidualnej prospektu informacyjnego deweloper ma obowiązek zamieścić informacje o konkretnej interesującej nas nieruchomości. Zgodnie z ustawą część indywidualna powinna zawierać następujące elementy:

 

  1. cenę za mkw. powierzchni nieruchomości,

  2. położenie oraz istotne cechy budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny,

  3. usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku,

  4. powierzchnię i układ pomieszczeń oraz zakres i standard prac wykończeniowych, do których się zobowiązuje.

Kto przygotowuje prospekt informacyjny?

Sporządzenie prospektu informacyjnego to obowiązek każdego dewelopera. Deweloper może przygotować prospekt samodzielnie albo zlecić tę czynność swojemu pracownikowi lub innej osobie. (art. 32 ust. 1 ustawy).

Prospekt informacyjny nieruchomości.

Udostępnianie prospektu informacyjnego z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy stało się jedną z podstawowych czynności związaną z prowadzeniem przez deweloperów przedsprzedaży na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Należy przy tym pamiętać, iż odbiór prospektu informacyjnego i potwierdzenie tego faktu przez nabywcę są niezwykle istotne, bo rodzą dalsze konsekwencje zarówno dla nabywców, jak i dla dewelopera. Warto bowiem podkreślić, iż jednym z elementów treści umowy deweloperskiej jest oświadczenie nabywcy o odebraniu prospektu informacyjnego i zapoznaniu się z jego treścią, a także udzieleniu przez dewelopera nabywcy informacji o możliwości zapoznania się przez niego z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi dewelopera.

Co ważne, jeżeli nabywca otrzymał przed zawarciem umowy deweloperskiej prospekt informacyjny, który został następnie zmieniony, umowa sprzedaży musi również zawierać oświadczenie nabywcy o otrzymaniu zmian do prospektu informacyjnego. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia późniejszej podstawy do odstąpienia przez nabywcę od zawartej z deweloperem umowy.

Podsumowując, obowiązkiem dewelopera jest utworzenie prospektu inwestycyjnego jeszcze przed rozpoczęciem procedury sprzedaży. Gdy deweloper odmówi nam dostępu do wstępnego prospektu to powinien być to dla nas sygnał, że inwestycja może wiązać się z dużym ryzykiem i to nie tylko finansowym.

Warto także pamiętać, że za niedopełnienie obowiązków związanych z prospektem informacyjnym, deweloper podlegać będzie także odpowiedzialności karnej. Za niesporządzenie prospektu informacyjnego mimo rozpoczęcia sprzedaży, deweloperowi może grozić grzywna, nakładana w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Natomiast za podanie przez dewelopera w prospekcie informacyjnym nieprawdziwych danych lub za zatajenie prawdziwych informacji czy danych, grodzi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2

Treść prospektu informacyjnego może rodzić wiele pytań po stronie nabywcy, stąd warto te wątpliwości skonsultować z prawnikiem. W ofercie kancelarii znajduje się zarówno tworzenie prospektów informacyjnych, jak i ich analiza z punktu widzenia nabywcy. Zapraszamy do kontaktu.

 

Podobne wpisy:

Call Now Button