Rozwód krok po kroku – podstawy do rozwodu

Zgodnie z badanami przeprowadzonymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce rocznie około 65 tys. małżeństw rozwiązuje się przez rozwód, a średni staż w małżeństwie wynosi 14 lat. Wiele par, które nie potrafią się ze sobą porozumieć, chcąc zaoszczędzić czasu i uniknąć powoływania świadków, decyduje się na rozwód bez orzekania o winie.

Podstawy do rozwodu

Na podstawie art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Warto tutaj zaznaczyć, że w przepisach nie znajdziemy definicji trwałego rozkładu pożycia – oceny takiej dokona sąd, mając na względzie całokształt okoliczności wspólnego pożycia małżonków. Definicji zupełnego rozkładu pożycia podobnie jak powyżej nie znajdziemy w przepisach. Przyjmuje się, że rozkład pożycia jest zupełny, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje już żadna więź – ani fizyczna, ani emocjonalna, ani też gospodarcza. Warto zaznaczyć, że pomimo spełnienia powyższych przesłanek rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutego niego miało być ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, bądź jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, gdy żąda go małżonek, który ponosi winę za rozkład pożycia, chyba że drugi małżonek pomimo jego winy wyrazi zgodę na rozwód albo gdy jego odmowa w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód krok po kroku

Jeśli oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków uzna, że kontynuowanie małżeństwa jest bezcelowe, powinien sporządzić pozew o rozwód. Może to zrobić samodzielnie, bądź z pomocą pełnomocnika. Sporządzając pozew samodzielnie warto pamiętać, iż musi on spełniać warunki formalne przewidziane dla pism procesowych, gdyż w przypadku braków formalnych sąd wezwie stronę, zakreślając 7 dniowy termin do jego uzupełnienia. Prawidłowo sporządzony pozew wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich ma w dalszym ciągu w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiego miejsca, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i takiej podstawy nie ma, sąd miejsca zamieszkania strony powodowej. 

 

Następnie sąd wyśle odpis pozwu pozwanemu i zobowiąże go do złożenia odpowiedzi na pozew. Jeśli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd skieruje strony do mediacji. Gdy strony są zgodne co do decyzji o rozwodzie i jeśli nie posiadają małoletnich dzieci, sąd postępowanie dowodowe może ograniczyć do przesłuchania stron i odstąpić od słuchania świadków. Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dzieckiem, o ponoszeniu kosztów utrzymania dziecka – jeśli małżonkowie sporządzili pisemne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i wykonywania kontaktów z dzieckiem, sąd weźmie je pod uwagę, jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Ponadto w wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli nie przyczyni się to do przedłużenia postępowania.

Jak długo czeka się na rozwód od złożenia pozwu?

Przepisy nie wskazują, w jakim terminie od złożenia pozwu sąd powinien wyznaczyć rozprawę rozwodową. Jest to w dużej mierze uzależnione od ilości spraw, które w danym czasie rozpatruje dany sąd. Trzeba mieć na względzie, że przed wyznaczeniem rozprawy sąd zobowiązuje stronę pozwaną do złożenia odpowiedzi na pozew, zakreślając jej w tym celu odpowiedni termin, a następnie musi zapoznać się z treścią tej odpowiedzi. Wszystkie te czynności wymagają czasu, a więc nie należy spodziewać się, że termin posiedzenia zostanie wyznaczony od razu po złożeniu pozwu.

Jak przeprowadzić rozwód?

Jeśli strony pomimo rozkładu pożycia pozostają w dobrych stosunkach warto jeszcze przed wytoczeniem powództwa uzgodnić wszelkie kwestie dotyczące wspólnych małoletnich dzieci, wspólnego mieszkania czy też wspólnego majątku. Przyczyni się to do przyspieszenia postępowania. Często zdarza się jednak, że jedna ze stron jest winna rozkładu pożycia, co wzbudza w drugiej stronie dużo emocji i nie sposób porozumieć się co do wyżej wspomnianych kwestii. Wówczas postępowanie może się wydłużyć, gdyż strony w takich sytuacjach, chcąc dowieźć winy drugiej strony, powołują w tym celu świadków oraz składają wnioski dowodowe, co niewątpliwie przyczynia się do wydłużenia postępowania. 

 

Starając odpowiedzieć się na pytanie, jak przeprowadzić rozwód warto wskazać, że jeżeli strony pozostają w konflikcie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który zajmie się kwestiami formalnymi, dzięki czemu zaoszczędzimy sobie stresu z tym związanego.

Jak długo trwa rozwód?

Tak jak już wspomniano powyżej, ciężko na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć, gdyż składa się na to wiele czynników. Wszystko zależy od tego, czy złożony pozew nie będzie zawierał braków formalnych, w jakim czasie sąd zobowiąże pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew, na kiedy zostanie wyznaczony termin posiedzenia oraz jak będzie przebiegało postępowanie dowodowe. Gdy sąd wyda wyrok, trzeba jeszcze poczekać na jego uprawomocnienie się. Jeżeli małżonkowie nie chcą zaskarżać wyroku, wyrok uprawomocni się już po 7 dniach. Natomiast, jeżeli małżonek złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, to wyrok uprawomocni się dopiero po upływie terminu do wniesienia apelacji, a jeśli ta została sporządzona – po jej rozpoznaniu.


Podobne wpisy:

Call Now Button